Login
Hướng Dẫn
Liên Hệ
Tìm kiếm lô hàng
Tải hóa đơn điện tử KVTC
Tra cứu Hải quan điện tử
Thiết lập tìm kiếm


Loại hàng

Số vận đơn/Booking
  Số Container
  Số phiếu xuất
Tìm theo kho hàng nhập khẩu:
* Nhập số phiếu xuất để tra cứu thông tin của phiếu xuất
* Nhập số Container & Số vận đơn để tra thông tin lô hàng
Tìm theo kho hàng xuất khẩu:
* Nhập số Booking hoặc Số tờ khai để tra thông tin lô hàng
Tìm kiếm
Xóa tìm

Thông tin trên PXK/PNK Thông tin gửi Hải quan

Số phiếu xuất kho

Số container

Số vận đơn/Booking

Địa điểm lưu kho

Địa điểm dỡ hàng

Tên tàu

Chuyến tàu

Ngày tàu cập

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng thông quan

This is the inline help tip! You can explain to your users what this section of your web app is about.

 
Copyright © 2013 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.